Met wie werkt TVVL samen?

Scroll down

Nationale en internationale samenwerking

Nationale samenwerkingen

BJ Max Stichting

Stichting B.J. Max-prijs reikt jaarlijks tijdens de TVVL Techniekdag de B.J. Max-prijs uit aan een auteur die in de afgelopen 3 jaar een artikel heeft gepubliceerd over een onderwerp uit ons vakgebied, waarbij onderzoek en/of nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Sinds 2018 bestaat deze prijs uit 2 categoriën: bewezen expert en jong talent. 

In 1983 deed de heer B.J. Max een schenking, ondergebracht in een stichting, waardoor de mogelijkheid ontstond jaarlijks de B.J. Max prijs uit te reiken. Deze prijs is een aanmoediging en blijk van waardering voor vakgenoten die kans zien het resultaat van studie en onderzoek op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze te publiceren. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en eerste erelid. Mede door zijn grote inspanning werd in 1959 TVVL opgericht. Hij benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek in het vakgebied veel aandacht en inspanning verdienen. Via de scheking van de heer B.J. Max blijft het mogelijk jaarlijks een geldprijs toe te kennen, met een persoonlijk vrij te besteden bedrag en een gedeelte voor verder onderzoek in het vakgebied. De jury van de B.J. Max-prijs bestaat uit juryvoorzitter prof.ir. W. (Wim) Zeiler, dr.ir. L. (Lisje) Schellen en ir. R. D. (Rob) van Bergen.

Alle winnars:
Ir. K. (Kees) te Velde † (1986)
Ir. R.D. Crommelin (1987)
Ing. Ph.J. (Philip) Ham (1987)
Prof.ir. A.W. (Wim) Boeke † (1988)
Ir. P. Euser (1988)
Ing. T.A.J. Schalkoort (1989)
Ir. H.J.M. (Henk) Knipscheer (1990)
Ing. J. (Jacques) van Hove (1991)
Prof.dr.ir. Ph.M. (Philomena) Bluyssen (1992)
Ir. J.H. Berger † (1993)
Prof.ir. W. (Wim) Zeiler (1994)
Ir. A.H.H. (Harry) Schmitz (1995)
Dr. ing. B. (Ben) Bronsema (1996)
Dr.ir. P.J. (Peter) Lute † (1997)
Drs. K. (Klaas) van Olst (1998)
Prof.dr.ir. A.H.C. (Dolf) van Paassen † (1999)
Dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans (2000)
Ir. E.J. (Egbert) Wagenaar (2001)
Prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen (2002)
Ing. H.M. (Harry) Bruggema (2003)
Dr.ir. E.M.C.J. (Emile) Quanjel arch. (2004)
Ir. H.J. Broekhuizen MBA (2005)
Ing. W.G. (Walter) van der Schee (2006)
W.J.H. (Will) Scheffer (2007)
Dr.ir. A.C. (Atze) Boerstra (2008)
H.C. (Henk) Peitsman Bsc. (2009)
Dr.ir. J. (Joost) van Hoof (2010)
Dr. L.C.M. (Laure) Itard (2011)
Ing. R. (Rienk) Visser (2012)
Drs. J.L. (Joe) Leijten (2013)
Ir. S.R. (Stanley) Kurvers (2013)
Dr.ir. L. (Lisje) Schellen (2014)
Ir. P. (Piet) Jacobs (2016)
Prof.ir. P.G. (Peter) Luscuere (2017)
Ir. A.H.T.M. (Alet) van den Brink (bewezen expert - 2018)
Ir. T.J. (Dave) Baas (jong talent - 2018)
Ir. F. (Froukje) van Dijken (bewezen expert - 2019)
Dr.ir. R. (Rick) Kramer (jong talent - 2019)
Ing. J. (Jan) Buijs (bewezen expert - 2020)
L. (Lieke) Noij BSc (jong talent - 2020)

BouwBrancheBrede (BBB) Masterclass

TVVL is samenwerkingspartner van de BouwBrancheBrede (BBB) Masterclass. De BBB Masterclass is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma zonder huiswerk en boeken. Leren door te ervaren, luisteren en spreken. TVVL leden krijgen €2.000 korting!

Ben jij een jonge ambitieuze manager en wil je je voorbereiden op de eindverantwoordelijkheid? Wil je samen met gelijkgezinde professionals uit de hele sector je eigen toekomst vormgeven? Dan is de BouwBrancheBrede Masterclass iets voor jou!

Wat is het?

In de BBB Masterclass ontmoeten high potentials uit alle geledingen van de bouw- en vastgoedkolom elkaar om zich in 8 maanden tijd te verbreden vanuit de techniek naar algemeen management. Dat gebeurd in een mix van training en opleiding. Centrale competenties zijn communicatie, (zelf)leiderschap en ondernemerschap. De BBB Masterclass is een roller coaster in persoonlijke ontwikkeling met een flinke dosis bedrijfskundige verdieping.

In 4 tweedaagse modules krijg je een soepele integratie van theorie en praktijk. Daarnaast doe je ter verdieping intervisies en kijk je tijdens bedrijfsbezoeken bij elkaar in de keuken. De thema’s van de vier modules zijn zelfleiderschap, integraal ketenbeheer, de toekomst van de bouw en innovatie van eigen business modellen.

Voor wie is het?

De BouwBrancheBrede Masterclass is bedoeld voor jonge experts, managers en ondernemers, werkzaam in bouw en vastgoed. Mensen die zich willen prepareren op eindverantwoordelijkheid voor een unit, bureau of bedrijf. Mensen met minimaal HBO werk- en denkniveau. In de leeftijd tot 45 jaar. Mannen en vrouwen, die willen werken aan hun eigen ontwikkeling. Om daarmee hun toekomst en die van hun bedrijf nader vorm te geven

Alumni

Benieuwd wat alumni zeggen over de masterclasses? Lees de reviews
Wist je dat? De alumniclub inmiddels zo groot is dat daar speciale programma’s voor zijn ontwikkeld! 

Bouw Informatie Raad (BIR)

Bouw Informatie Raad (BIR), ofwel BIR, maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM (Bouwwerk Informatie Model). De leden zijn werkzaam bij grote bouwondernemingen en opdrachtgevers. Zij zitten op persoonlijke titel in deze raad. Drs.ing. A.L.A. (Aart) van Gelder vertegenwoordigt installateurs in het bestuur en daarmee een belangrijk deel van de leden van TVVL

ISSO

isso_logo_basalt_rgbISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, voorziet in de technische kennisbehoefte van die sector. ISSO versterkt de installatietechniek in de bouwkolom, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.

knvvk young cool

knvvk-youngcool-logo-orange (002)De knvvk bestaat al meer dan 100 jaar en heeft als missie om via de wetenschap de koudetechniek te laten excelleren als branche. De knvvk is een technische wetenschappelijke vereniging die op 23 september 1908 mede is opgericht door Prof. Heike Kamerlingh Onnes. Deze professor wist in dat jaar de laagste temperatuur op aarde te bereiken. Het is hun doelstelling om de ontwikkeling en de verspreiding van kennis te realiseren en de toepassing van koude te stimuleren.

De knvvk heeft contact met veel organsiaties in binnen- en buitenland. Als lid van het IIR (International Institute of Refrigeration)  in Parijs  maken we deel uit van een internationaal netwerk. 

young cool
Het jonge talent in de koeltechniek heeft bij ons netwerk een belangrijke plek. Young cool wil het talent stimuleren om mee te denken om de branche te laten excelleren. Samen houden we de sector scherp en kunnen we werken aan duurzame ontwikkeling binnen de koeltechniek.

Koudecentraal

Koudecentraal is ontwikkeld op initiatief van Koudegroep Delft-Wageningen. Je kunt bij hen terecht voor R&D support en consultancy rond klimaatbeheersing en het daarmee gepaard gaande energiegebruik. Vanuit de business unit Fresh, Food & Chains richten zij zich primair op de koudeketen, waarin voedsel op weg is van oogst of slacht naar de consument. Zowel transportkoeling als stationaire koeling hebben de aandacht. De kracht van het team schuilt in het multidisciplinaire karakter, hun marktgerichte benadering, en hun samenwerkingsverbanden binnen kennisinstelling Wageningen UR. 

NVTG

heeft 3 pijlers: kennis delen, collectieve belangen behartigen en netwerken. Het beleid van de vereniging is er op gericht deze doelstellingen optimaal te realiseren. Nu en in de toekomst.

NVTG staat de komende jaren voor een interessante uitdaging. Om het hoofd te bieden aan de stijgende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing zal technologie steeds belangrijker worden. NVTG wil in deze context van technologische – en maatschappelijke ontwikkelingen functioneren als een kennisplatform: als initiator en ‘distributeur’ van kennis op het gebied van gebouwgebonden technologie en zorgvastgoed.

Platform Duurzame Huisvesting

Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Namens TVVL nemen directeur John Lens en voorzitter Jaap Dijkgraaf deel aan het overleg. 

VCCN

VCCN, de Vereniging Contamination Control Nederland is opgericht in 1988 voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met contamination control en de daarbij behorende facilitaire voorzieningen. Via actuele kennisoverdracht en gezamenlijke uitwisseling van ervaring streeft VCCN voortdurend naar een optimalisering van de vakbekwaamheid in contamination control. Met als belangrijkste doelstelling: het verhogen van uw deskundigheid. VCCN is lid van de International Confederation of Contamination Control Societies (ICCCS).

WOI, Moedercurriculum

WOI, Stichting ter Bevordering Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek, wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. De steeds sneller gaande ontwikkelingen in de installatiesector betekenen dat de reguliere opleiding beter moet zijn toegesneden op de markt. Het betekent eveneens dat er betere cursussen moeten komen voor naschoolse opleidingen. Voor medewerkers moet het gebruikelijk worden om regelmatig terug te gaan naar het (reguliere) onderwijs voor aanvullende trainingen. De kennisontwikkeling vanuit het werk blijft belangrijk en is noodzakelijk voor de uitdaging in het werk.

TVVL en WOI hebben op basis van bovengenoemde constateringen het initiatief genomen om een werkgroep Moedercurriculum in het leven te roepen die tot taak kreeg de (globale) inhoud en onderlinge samenhang van het onderwijs in de installatiebranche te onderzoeken.

Internationale samenwerking

Om van alle ontwikkelingen binnen en buiten Europa op de hoogte te blijven onderhoudt TVVL contacten met haar zusterorganisaties. REVHA is de overkoepelende organisatie van de Europese HVAC verenigingen en via ASHRAE heeft TVVL contact met de aangesloten organisaties bij AASA ASHRAE Associate Society Alliance.

Op het gebied van kennisdeling loopt TVVL voorop in het delen van haar onderzoeksresultaten met zusterorganisaties. Ook wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan met REHVA. Een voorbeeld hiervan is de Roadmap to nZeb en onderzoek naar nZeb-Hospitals. Via de artikelen hieronder en in het magazine worden leden van TVVL op de hoogte gehouden van de resultaten uit de contacten met de internationale organisaties.

Hans Besselink, International Delegate TVVL

ASHRAE

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers Inc.), is de Amerikaanse zustervereniging van TVVL. Als ‘tagline’ hanteert Ashrae (2012): “Shaping tomorrow’s built environment today”. Sinds 23 juni 1963 is TVVL een zogenaamde ‘international affiliate’ van Ashrae, dit betekent dat we onze eigen leden wederzijds als lid van de ander beschouwen, met alle daarbij horende (financiële) voordelen (deelname aan congressen; prijs van publicaties etc.).

In 1962 heeft Ashrae het initiatief genomen tot de oprichting van een wereldwijd verband van zusterverenigingen, onder de naam AASA (Ashrae Associate Society Alliance). TVVL maakt deel uit van dit netwerk. Vertegenwoordiging van TVVL vindt plaats via de international delegate.

PROF/TRAC

PROF/TRACis een project binnen de Europese Unie waar in kaart gebracht wordt wat de benodigdheden zijn tot het bouwen van Zero Energy gebouwen en woningen. Met kernwoorden als verbinden, initiëren en inspireren creëert PROF/TRAC een platform waar samenwerking ontstaat en kennisoverdracht plaatsvindt via train-the-trainer trajecten.

REHVA

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) is in 1963 in Den Haag opgericht. TVVL was een van de initiatiefnemers. REHVA is een organisatie naar Nederlands recht, eind 90-er jaren is het secretariaat naar Brussel verplaatst. Bij REHVA zijn momenteel 26 Nationale Organisaties (NO’s) in Europa als lid aangesloten en vertegenwoordigt TVVL Nederland. 

REHVA stelt zich als doel het bevorderen van de wetenschap en praktische toepassing in internationaal verband op de gebieden verwarming, luchtbehandeling, airconditioning en aanverwante technieken welke betrekking hebben op het binnenklimaat en op industriële processen (zie ook: www.rehva.eu)

REHVA stimuleert de interesse van studenten voor een studie in ons vakgebied. Tijdens CLIMA-congressen wordt de ‘international student poster award’ uitgereikt. Vertegenwoordiging van TVVL vindt plaats via de international delegate.

Lees hier de laatste REHVA Journal.

REPORT (nearly) Zero Energy Hospital Buildings

Klik hier voor de antwoorden op de vragen met betrekking tot de EPBD.
Klik hier voor de REHVA Policy Alert van november 2015.
Klik hier voor de REHVA Policy Alert van december 2015.
Klik hier voor de REHVA Policy Alert van januari 2016.
Klik hier voor de REHVA Policy Alert van februari 2016

REHVA Dictionary
REHVA heeft in de afgelopen 15 jaar een woordenboek ontwikkelend waar mensen voor technische bouwtermen altijd op terug kunnen vallen. REHVA Dictionary biedt een uniek en zeer gebruiksvriendelijke tool voor HVAC professionals. Zoek een woord of zin en controleer meteen het meervoud en woordgeslacht. 

Het woordenboek is zowel online als via een app te gebruiken, in de App store en Google Play