Over TVVL Webinar Gevolgen van voedsel en energieproductie voor stikstofverliezen naar lucht en water

TVVL Webinar Gevolgen van voedsel en energieproductie voor stikstofverliezen naar lucht en water

header webinar.jpg

De gevolgen van stikstofverliezen naar lucht en water

Problemen en oplossingsrichtingen

Stikstof (N) is de belangrijkste voedingsstof voor planten en essentieel voor de voedselproductie. In Nederland is echter sprake van een zeer hoge toediening via dierlijke mest. Een groot deel van de stikstof uit mest komt in de vorm van ammoniak in de lucht terecht. Vanuit andere sectoren worden stikstofoxiden (NOx) uitgestoten, met name door verkeer en industrie. Beide reactieve stikstofverbindingen komen neer op natuurterreinen, waar ze de voedselrijkdom verhogen en bijdragen aan de bodemverzuring. Door de hoge stikstofdepositie verdwijnen karakteristieke plantensoorten uit natuurgebieden. Omdat Europese lidstaten middels de Vogel- en Habitatrichtlijnen verplicht zijn om de aangewezen habitattypen in natuurgebieden in een ‘goede staat van instandhouding’ te brengen, moet de stikstofuitstoot afnemen.

Stikstofuitstoot is ook schadelijk voor de menselijke gezondheid via de vorming van ozon vanuit stikstofoxiden en via een bijdrage van zowel stikstofoxiden als ammoniak aan fijnstof. Dat is geregeld via “nationale emissieplafonds”. Stikstoftoevoer leidt ook tot een verhoogde uitspoeling van nitraat naar grondwater (onderdeel van de Nitraatrichtlijn), afspoeling naar oppervlaktewater (onderdeel van de Kaderrichtlijn Water) en lachgas naar de atmosfeer (onderdeel van het Klimaatakkoord).

Al deze problemen van een stikstofovermaat vragen om een integrale oplossing. In deze webinar worden de problemen geschetst en worden oplossingsrichtingen aangegeven.

Spreker
Prof Dr. Wim de Vries, Hoogleraar “Integrale stikstofeffectanalyse” bij Wageningen University and Research.

Moderator
Jaap Dijkgraaf, Algemeen Directeur Adviesbureau DWA en Voorzitter TVVL. 

Programma 18 juni 2020

11.00 uur

Opening en introductie van het webinar
door moderator Jaap Dijkgraaf

11.05 uur

Presentatie deel 1
door Wim de Vries

11.25 uur

Mogelijkheid tot vragen via Q&A (via moderator)

11.30 uur

Presentatie deel 2 
door Wim de Vries

11.50 uur

Mogelijkheid tot vragen via Q&A en afsluiting
door moderator Jaap Dijkgraaf


TVVL Webinars

Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaan we digitaal verder met het organiseren van bijeenkomsten. TVVL organiseert in mei wekelijks 2 webinars op vaste tijden waarin we inspirende sprekers het podium bieden om hun expertise te delen:

  • elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
  • elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

Benieuwd naar het programma? Elke donderdag versturen wij een mail met het programma voor de komende 2 weken naar onze nieuwsbrieflezers. Hou je inbox dus in de gaten of bekijk onze agenda?

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is één vraagbaak waar je terecht kan met al jouw technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Heb je corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties? Stuur ons dan een mail via helpdesk@corona-techniek.nl of bekijk TVVL Connect.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
TVVL leden Gratis
Niet-leden Gratis

Dit is een webinar georganiseerd door TVVL.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een (gratis) account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Facturatiegegevens verplicht
Bij het aanmaken van een (gratis) TVVL account is het opgeven van facturatiegegevens verplicht. Bij een gratis bijeenkomst wordt er uiteraard geen gebruik gemaakt van deze gegevens. 

Deelnemerslijst
Vanwege de privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie:
Mylenne Hamaker
T 088 401 06 05

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen